شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

صاحب

+ كروبي حيا كن...
صاحب
خانم ريحانه..ما كه با اينا كاري نداريم....
رصد مي كنيم
صاحب
اگه عكسشونو نذارم...چيكار كنم
صاحب
بابا ما از اول تو تريپ اين جور عكسا بوديم..عكس گل بلبل از كجا بيارم
صاحب
عكس گل بلبل كه زياده...اما چه كنم يار گله داره ددده
صاحب
شب خوش
اگه ما عكس گل و بلبل نخواهيم بايد چيكار كنيم؟؟ گل و بلبل به درد كي ميخوره خودتونو گول نزنيد
*جواد*
كروبي حيا كن سبزي فروشي وا كن
ساعت دماسنج
صاحب
رتبه 0
0 برگزیده
336 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
صاحب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top