شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

صاحب

+ اي دو سه تا كوچه زما دورتر....
ساعت دماسنج
صاحب
رتبه 0
0 برگزیده
336 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
صاحب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top