به نام خدا

آنکس که بداند و بداند که بداند

اسب خرد از گنبد گردون بجهاند

 

آنکس که بداند و نداند که بداند

 

بیدارش نمایید که بس خفته نماند

 

آنکس نه نداند و بداند که نداند

 

لنگان خرک خویش به منزل برساند

 

آنکس که نداند ونداند که نداند

 

در جهل مرکب ابد و دهر بماند

 

در برخی موارد وضع چنین است بدانید

 

  آنکس که بداند وبداند که بداند

 

باید برود غازبه کنجی بچراند

 

آنکس که بداند و نداند که بداند

 

بهتر برودخویش به گوری بتپاند

 

آنکس که نداند و بداند که نداند

 

با پارتی و پول  کره خر خویش براند

 

آنکس که نداند و نداند که نداند

 

برپست ریاست ابدالدهر بماند