سفارش تبلیغ
صبا ویژن

● رایحه ●

وجه خدا اگر شودت منظر نظر
زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی
بنیاد هستی تو زیرو زبر شود
در دل مدار هیچ که زیرو زبر شوی
--------------------------------------------------------------------
خدایا تورا شکر میکنم که بهترین زندگی را به من داده ای
the best life has to give is mine,thank you
--------------------------------------------------------------------
با هر گامی که بر می داری از صمیم قلب بگو خدایا شکرت
وآن را احساس کن
say and feel thank you through your heart
with evry step you take
--------------------------------------------------------------------